Befolkningsutveckling i Sveriges kommuner 2016-2020

Befolkningsutveckling i Sveriges kommuner 2016-2020

Statisticon har nu färdigställt årets befolkningsprognoser för Sveriges 290 kommuner. Sverige fortsätter växa – inte minst på grund av det senaste årets migration.

Osäkerheten kring den framtida befolkningsutvecklingen är dock stor. I sin februariprognos räknar Migrationsverket med mellan 70 000 och 140 000 nya asylsökande under 2016. Samtidigt växer antalet ärenden hos Migrationsverket och fortsätter samma flöden i ärendehanteringen kommer det ta ett par år att handlägga redan befintliga asylansökningar.

Hur ser befolkningsutvecklingen ut i Sveriges kommuner? Vilka kommuner växer? Hur utvecklas försörjningskvoten? Vad händer med 40-talistgenerationen? Vad betyder den rådande migrationen?

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 11 mars. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Onsdag 16 mars 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

 

Eftersnack

En grupp prognosintresserade samlades för att ta del av Statisticons senaste prognoser samt för att diskutera aktuella frågeställningar kopplade till dessa. Under seminariet kunde vi konstatera att Sveriges befolkning fortsätter växa. Under år 2016 ökade folkmängden i Sverige rekordartat. En förklaring är flyktingsituationen i världen. Folkökningen är ett faktum även i flertalet av landets kommuner. Enligt Statisticons prognoser förväntas en fortsatt ökning av folkmängden i fyra av fem kommuner, motsvarande en total ökning av folkmängden med 12 procent under de kommande tio åren. Under seminariet belystes även den kraftiga ökningen av antalet personer över 80 år och konsekvenser av detta samt vilken inverkan asylsituationen har på förutsättningarna att göra rimliga prognoser. Avslutningsvis diskuterades även förslaget om en ny regionindelning och den förväntade befolkningsökningen i de nya regionerna. Därvid ställdes frågan om hur hållbart förslaget är på lång sikt.

SnackaStatistik20160316

Informationssäkerhet

– risker, regler och säkerhetsteknik på statistikområdet Ett av de viktigaste inslagen i statistikverksamhet, det må vara officiell statistik eller annan offentlig statistik, som garanterar dess kvalitet är känslan av trovärdighet och trygghet. Inte minst Offentlighets- och sekretesslagens 24 kapitel och 8 § är beslutad mot denna bakgrund. Samtidigt pågår ett arbete med att minska

En ny bild av Sverige

Från rankinglistor till en samlad bild Det finns många – mer eller mindre komplicerade – rankinglistor som syftar till att beskriva olika delar av välfärdssamhället. Bästa företagarkommun. Sveriges sjukaste kommun. Sveriges tryggaste kommun. Bästa skolkommun. Sveriges tillväxtkommun. Men hur ser den samlade bilden av välfärdssamhället ut? Hur är välfärden fördelad mellan kommuner och medborgare? Statisticon

Kvalitetsarbete i praktiken II

Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU – är en av världens äldsta organisationer för utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder. SBU har utvecklat en metod för att systematisk granska metoder i hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården baseras alltmer på vetenskapliga rön och kraven på att tillämpa behandlingar som har vetenskapligt stöd för effekt

Kvalitetsarbete i praktiken I

Myndigheten för yrkeshögskolan delar med sig av sina erfarenheter av den genomlysning som gjordes av myndighetens statistikproduktion hösten 2014 Kvalitetsfrågor är mer aktuellt än någonsin i den officiella statistiken. Bengt Westerberg slog i sin statistikutredning fast att god kvalitet är avgörande för den officiella statistikens tillförlitlighet och trovärdighet. Riksrevisionen ska under mars månad redovisa sin

Statistiklag och kvalitetskriterier i all ära, men …

Vad är egentligen officiell statistik? Professor Dan Hedlin vid Stockholms universitet inledar kring frågeställningen: Vad är officiell statistik och varför behövs den? Under hösten 2014 och första halvåret 2015 kommer det inom ramen för det Europeiska statistiksystemet att genomföras så kallade ”peer reviews” där statistikproduktionen vid statistikbyråer och statistikansvariga myndigheter i Europa kommer att genomlysas. Syftet

Kravspecifikation för statistikundersökningar

Hur kan vi målsätta och jämföra kvalitetsegenskaperna enligt lagens krav? Vi fortsätter på den inslagna vägen som började med vårt lunch till lunch seminarium i mars om de sju kvalitetskriterierna som skrivits in i lag (2001:99) om den officiella statistiken. Tid och plats: Den 12 juni 2014 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens

Kvalitetskraven i den officiella statistiken

I november 2013 beslutade riksdagen om att kvalitetskrav på den officiella statistiken skrivs in i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I praktiken innebär detta (enkelt uttryckt) att de kvalitetskrav som anges i riktlinjer för Sveriges officiella statistik ”Tillräcklig kvalitet och kriterier för officiell statistik”, utformade av Rådet för den officiella statistiken, inte längre är