Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

– val, användning och sammanställning av indikatorer

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen – noll dödade i vägtrafiken – och från etappmål på vägen dit. För att uppnå målen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, dvs man formulerar mål för ett antal indikatorer och utvecklingen av dessa följs upp och avrapporteras årligen. Arbetssättet har varit mycket framgångsrikt och resultaten har väckt internationell uppmärksamhet.

Vid seminariet kommer Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsstrateg vid Trafikverket, att presentera målstyrningsarbetet Maria Varedian, statistiker på Trafikverket, berättar om hur hastighetsdata samlas in och sammanställs och Gösta Forsman, Statisticon, berättar i korthet om mätning av övriga indikatorer.

Vad innebär målstyrning? Vilka är etappmålen? Hur används indikatorer för att nå målen? Hur har indikatorerna valts? Hur samlas data in? Hur sammanställer man data till en indikator. 

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 14 juni. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 17 juni 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal Makt och Norm.

Föreläsare

Matts-Ake_Belin2
Matts-Åke Belin har i många år arbetat med trafiksäkerhetsfrågor vid Trafikverket men också internationellt, bl a vid WHO 2007-2009. Han doktorerade vid Karolinska Institutet 2012 och är för närvarande ansvarig för utvecklandet av Nollvisionen vid Trafikverket.
Maria_Varedian2
Maria Varedian är statistiker vid Trafikverket och har jobbat med vägtrafikflödesmätningar i många år. Hon är uppdragsansvarig för den nationella hastighetsundersökningen.
Gosta_Forsman2
Gösta Forsman arbetar vid Statisticon och har ett förflutet som chefsstatistiker vid Trafikverket och adjungerad professor i statistik vid Linköpings universitet.

Eftersnack

Trafikolyckor anses idag vara ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Bland unga människor förväntas trafikolyckor till och med bli den allra vanligaste dödsorsaken inom kort.

På dagens SnackaStatistik berättade Matts-Åke Belin från Trafikverket om arbetet med nollvisionen. Arbetet inleddes på 90-talet och har lett till att Sverige idag är världsledande inom trafiksäkerhet. Nollvisionen har också spridits runt världen och inspirerat andra länder att följa Sveriges exempel, se t.ex. här.

För att följa upp arbetet med nollvisionen används ett antal olika trafiksäkerhetsindikatorer. En viktig sådan indikator är hastighetsefterlevnad. Trafikverket genomför flera undersökningar av fordonshastigheter.
Maria Varedian från Trafikverket berättade om Trafikverkets stora hastighetsundersökning som genomförs vart fjärde år, nu närmast under 2016. Mätningar görs på 1500 platser på det statliga vägnätet. Resultaten från årets undersökning kommer att publiceras i slutet av året

Avslutningsvis visade Gösta Forsman från Statisticon vilka andra indikatorer, t ex nykterhet och Euro NCAP, som används i nollvisionen och hur de följs upp.

TrafiksakerhetEftersnack