Kvalitetsmätningar i vården

– om mätningar på nationell och lokal nivå

Att följa och utveckla kvalitén inom vården är ett aktuellt och viktigt ämne. Många sjukhus och vårdinrättningar brottas i dag med att kunna upprätthålla en bra kvalitet. Att kunna mäta vårdkvalitet är förstås viktigt för att kunna följa upp samt att kunna prioritera rätt insatser. Samtidigt tyngs vården av mer och mer administration och det blir fler register och system som vårdpersonalen måste hantera i sitt dagliga arbete. På detta seminarium kommer vi att få en övergripande bild av vårdkvaliteten i Sverige med hjälp av en utredning från Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Vi kommer även att diskutera konkreta utmaningar med att samla in och sammanställa relevant statistik för att kunna belysa kvaliteten i vården.

Kajsa Hanspers, Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Kajsa kommer presentera viktiga resultat från myndighetens rapport Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022 (PM 2022:3): 

Den här promemorian ger en bild av utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård utifrån ett antal indikatorer, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys tidigare bedömt är värdefulla för nationell uppföljning. Syftet är att följa utvecklingen av hälso- och sjukvårdens kvalitet, jämlikhet och effektivitet på systemnivå. Indikatorerna är valda för att återspegla de mål som enligt lag ska vägleda svensk hälso- och sjukvård – goda hälsoutfall, ett personcentrerat arbetssätt, vård efter behov och på lika villkor, tillgänglighet samt effektivitet. (sid 6.)

Johan Bring, Statisticon och Rapportor, Johan är docent i statistik och har arbetet med statistik inom vården i över 20 år. Han kommer dela med sig av sina erfarenheter från att genomföra olika mätningar inom vården baserat på olika forskningsprojekt, datainsamling via webbverktyget Rapportor, kliniska läkemedelsstudier m.m. Statistiska utmaningar kan röra allt från mätproblematik, urvalsfrågor, frågekonstruktion och statistisk analys m.m.

Tid och plats: Onsdagen den 9 november 2022 kl. 14:00 – 16:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.
Det är inte möjligt att delta digitalt.

Anmälan senast 1 november. Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid uteblivande eller återbud som inte meddelats senast dagen innan seminariet debiteras 500 kr.