Informationssäkerhet

– risker, regler och säkerhetsteknik på statistikområdet

Ett av de viktigaste inslagen i statistikverksamhet, det må vara officiell statistik eller annan offentlig statistik, som garanterar dess kvalitet är känslan av trovärdighet och trygghet.

Inte minst Offentlighets- och sekretesslagens 24 kapitel och 8 § är beslutad mot denna bakgrund. Samtidigt pågår ett arbete med att minska uppgiftslämnandet där svarande ska lämna sina data – en gång till en plats – och dit myndigheter ska kunna gå och hämta de uppgifter ”de behöver”. En uppgiftsdelning mellan myndigheter?

Informationssäkerhet handlar om att skydda känslig eller värdefull information. Området handlar inte minst om riskhantering, juridik och säkerhetsteknik. Under seminariet diskuteras bäringen på statistikproduktion och distribution. Kom och diskutera med Tom Andersson, senior analytiker på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 13 november 2015 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

TomA

Föreläsare Tom Andersson

Tom är fil dr i kognitionsforskning, fil lic. i matematisk statistik och har varit projektledare, statistiker och riskanalytiker på Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet med inriktning på varningssystem för utbrottsdetektion och modellering av extrema risker innan han kom till MSB. Tom har även lång konsult- och undervisningserfarenhet inom risk- och kriskommunikation i både näringslivet och offentlig förvaltning.

 

Eftersnack

Informationssäkerheten handlar inte om lagar och förordningar och hur väl man lever upp till dessa. Inte heller handlar det om vilka tekniska lösningar såsom brandväggar och behörighetsrutiner man sätter upp. Tom berättade engagerat om exempel på goda intentioner och bra policies, men där beteendet inte levt upp till regelverken med risker och dataintrång som följd.

Dagens diskussioner berörde också datakonfidentialitet versus sekretess samt risker i samband med att mer och mer information finns och samlas in på Internet. Det är ibland också svårt för den enskilda att veta vilka källor som är seriösa och officiella och vilka som inte är det.

Informationssäkerhetsarbete behöver bedrivas på alla nivåer i en organisation och samverkan måste ske mellan olika verksamheter i organisationen. Det är viktigt att få till en medvetenhet och kultur kring dessa frågor i vardagen.

IMG_2627 IMG_2637

IMG_2640 IMG_2639