Kvalitetsmätningar i vården

– om mätningar på nationell och lokal nivå

Att följa och utveckla kvalitén inom vården är ett aktuellt och viktigt ämne. Många sjukhus och vårdinrättningar brottas i dag med att kunna upprätthålla en bra kvalitet. Att kunna mäta vårdkvalitet är förstås viktigt för att kunna följa upp samt att kunna prioritera rätt insatser. Samtidigt tyngs vården av mer och mer administration och det blir fler register och system som vårdpersonalen måste hantera i sitt dagliga arbete. På detta seminarium kommer vi att få en övergripande bild av vårdkvaliteten i Sverige med hjälp av en utredning från Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Vi kommer även att diskutera konkreta utmaningar med att samla in och sammanställa relevant statistik för att kunna belysa kvaliteten i vården.

Kajsa Hanspers, Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Kajsa kommer presentera viktiga resultat från myndighetens rapport Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022 (PM 2022:3): 

Den här promemorian ger en bild av utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård utifrån ett antal indikatorer, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys tidigare bedömt är värdefulla för nationell uppföljning. Syftet är att följa utvecklingen av hälso- och sjukvårdens kvalitet, jämlikhet och effektivitet på systemnivå. Indikatorerna är valda för att återspegla de mål som enligt lag ska vägleda svensk hälso- och sjukvård – goda hälsoutfall, ett personcentrerat arbetssätt, vård efter behov och på lika villkor, tillgänglighet samt effektivitet. (sid 6.)

Johan Bring, Statisticon och Rapportor, Johan är docent i statistik och har arbetet med statistik inom vården i över 20 år. Han kommer dela med sig av sina erfarenheter från att genomföra olika mätningar inom vården baserat på olika forskningsprojekt, datainsamling via webbverktyget Rapportor, kliniska läkemedelsstudier m.m. Statistiska utmaningar kan röra allt från mätproblematik, urvalsfrågor, frågekonstruktion och statistisk analys m.m.

Tid och plats: Onsdagen den 9 november 2022 kl. 14:00 – 16:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.
Det är inte möjligt att delta digitalt.

Anmälan senast 1 november. Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid uteblivande eller återbud som inte meddelats senast dagen innan seminariet debiteras 500 kr.

Vägen mot ett renare Sverige

– med Håll Sverige Rent och skräpmätningar som guide

Skräp finns i staden, i naturen och i havet. Nedskräpning medför höga kostnader – för vår miljö, vår trygghet och våra offentliga utgifter. Från 1 maj 2017 gäller nya reviderade föreskrifter om kommunal avfallsplanering. En nyhet i föreskrifterna är att det blir ett krav att kommunerna ska sätta upp mål och åtgärder i avfallsplanen för att förebygga och begränsa nedskräpningen. Viktiga områden att mäta och följa upp är den faktiska nedskräpningen.

Att veta hur nuläget för nedskräpningen i en kommun ser ut är avgörande för att kunna sätta mål kopplade till minskad nedskräpning. Att mäta skräp är ett bra sätt att kartlägga nuet och följa upp mål och åtgärder för att minska nedskräpningen. Genom mätningarna kan kommunen ta reda på var skräpet finns, hur mycket och vad för slags skräp det är, hur olika åtgärder fungerar samt mäta utvecklingen över tid.

Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. Som ett led i detta arbete har stiftelsen utvecklat metoder och verktyg för att mäta nedskräpning. Under seminariet kommer Britta Lönn och Stefan Hållberg från Håll Sverige Rent att berätta om stiftelsen och ge en bakgrund till skräpmätningarna. Britta och Stefan kommer även att skräpa ned våra lokaler och handgripligen demonstrera hur mätningarna går till.

Mats Nyfjäll från Statisticon demonstrerar det webbaserade insamlingsverktyget som tagits fram för mätningarna och hur urvalet av mätpunkter i en kommun designas för att ge så bra statistik om skräpsituationen som möjligt.

Sofia Hellström, projektledare vid stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun, kommer att berätta om kommunens mål att minska nedskräpning och hur de använder sig av skräpmätningarna. Här kan du läsa mer om resultatet från skräpmätningarna: https://www.hsr.se/fakta/statistikportal/statistik-och-matresultat-fran-kommuner/statistik-fran-uppsala.

Avslutningsvis kommer också frågan om möjligheten att genomföra nationella skräpmätningar diskuteras. Vad skulle krävas i termer av antal deltagande kommuner och undersökningens design för att få nationella skattningar av skräpförekomst – med tillräcklig kvalitet?

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmälan senast måndag den 4 februari. Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid uteblivande eller återbud som inte meddelats senast dagen innan seminariet debiteras 500 kr.

Tid och plats: Fredag den 8 februari 2019 kl. 13:00 – 15:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Eftersnack

.

Dataskyddsförordningen

– hur får jag hantera personuppgifter?

Nu är det bara några veckor kvar tills Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Skyddet för personuppgifter kommer därmed att stärkas. Och det här kommer att påverka allas vår vardag. Vad är egentligen personuppgifter? Och hur får vi behandla dem? Advokat Lotta Wikman Öman från Ahlford Advokatbyrå ger en genomgång av GDPR och svarar på frågor samt ger råd avseende vilka åtgärder som behöver vidtas och rutiner som behöver tas fram för att kunna efterleva den kommande lagstiftningen.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmälan senast torsdag den 3 maj. Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid uteblivande eller återbud som inte meddelats senast dagen innan seminariet debiteras 500 kr.

Tid och plats: Fredag den 4 maj 2018 kl. 13:00 – 15:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Eftersnack

.

Åldersbedömning av barn och unga vuxna

– en utmaning ur flera perspektiv

De senaste årens flyktingsituation har inneburit stora utmaningar för Migrationsverket, inte minst när det gäller ensamkommande barn och unga vuxna som kommit till Sverige. Prövningen av deras rätt till uppehållstillstånd omfattar, om den asylsökande så begär, en klinisk bedömning av ålder. Dessa bedömningar sker på radiologiska kliniker runt om på landets sjukhus utifrån Socialstyrelsens och Rättsmedicinalverkets riktlinjer .

En livlig debatt har följt detta arbete och såväl medicinskt som juridiska sakkunniga har protesterat mot metoderna som används. Det har framförts kritik mot de riktlinjer som Socialstyrelsen har utfärdat. Kritiker menar att rapportens författare har missuppfattat grundläggande sannolikhetslära och att riktlinjerna bygger på felaktiga beräkningar av riskerna att barn misstas för vuxen med de mätmetoder som används.

På detta statistiska metodseminarium kommer Johan Bring (Statisticon) och Lars Rönnegård (Högskolan Dalarna) att presentera resultat från sin granskning av de statistiska analyser som genomförts av Socialstyrelsen. Vad betyder Socialstyrelsens beräkningar av sannolikheter för felbedömning av ålder? Vad vet vi egentligen om riskerna för felklassificering av de asylsökandes ålder? Länkar till underlag för presentation finns nedanför.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmälan senast onsdag den 11 april. Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid uteblivande eller återbud som inte meddelats senast dagen innan seminariet debiteras 500 kr.

Tid och plats: Fredag den 13 april 2018 kl. 13:00 – 15:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Underlag för presentationen finns här:

Videopresentationer:

Memo:

 

Eftersnack

.

Relativ närhet -Vilket barn skall gå i vilken skola?

En diskussion om svårigheterna att fördela barn enligt avstånd till skolan med hänsyn tagen till familjens önskemål.

Många kommuner brottas med problemet hur man skall fördela barn till olika skolor. Då fler barn än vad det finns platser sökt till en viss skola så måste några barn placeras i annan skola. Inte sällan blir kommunen kritiserade eller stämda av besvikna föräldrar som vill överklaga kommunens placeringsbeslut. Lagtexten som skall styra dessa beslut är inte tydlig på vilken princip som skall användas. En princip som används i flera kommuner är den Relativa Närhetsprincipen. Denna princip är dock inte helt enkelt att förstå. Det är inte heller helt klart hur man skall hantera elevers, första-, andra- och tredjehandsval.

På detta seminarium diskuterar vi olika principer för att placera elever. Statisticon kommer bl.a. att illustrera den relativa närhetsprincipen. Vi kommer även höra från Ted Rylander, Örebro kommun, om deras beslut att från och med 2018 övergå från systemet med anvisningsskolor till Relativ närhet. Blir det som de skriver på sin hemsida?

”Den nya centrala antagningen kommer att jämföra allas önskemål för att hitta den bästa samlade lösningen för alla elever.”

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Fredag den 8 december 2017 kl. 13:00 – 15:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Eftersnack

.

Nationella kartläggningar av barnmisshandel

– fortfarande relativt vanligt förekommande

Barnmisshandel är fortfarande relativt vanligt förekommande, och olika former av barnmisshandel överlappar i stor utsträckning varandra. Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, kommer att presentera resultat från sin avhandling som bygger på data från nationella elevenkätstudier av barnmisshandel som genomförts åren 2000, 2006 och 2011. Resultaten visar att barn som bevittnat våld mellan vuxna i familjen eller utsatts för försummelse är särskilt utsatta för andra typer av misshandel. Det framgår också att barnmisshandel är associerat med psykosomatiska symtom och försämrad livskvalitet samt att den psykiska misshandeln har uttryckts som särskilt svår och ouppmärksammad.

CarolinaJernbro

Vidare kommer metodologiska utmaningar vid analys av studier på barn samt resultat från en ny elevstudie som Statisticon genomförde på uppdrag av Karlstads Universitet tillsammans med EVRY under hösten 2016 att presenteras.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Fredag den 19 maj 2017 kl. 13:00 – 15:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Föreläsare Carolina Jernbro

Lektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, disputerade 2015 med avhandlingen ”Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv – omfattning, hälsa, avslöjande och stöd”.

 

Eftersnack

.

Bostadspriser

– vad säger statistiken och var kommer den ifrån?

Statistik avseende prisutveckling för villor, fritidshus och bostadsrätter används flitigt av många i samhället – från mer eller mindre skuldsatta privatpersoner till myndigheter och företag. Betydelsen är uppenbar, men vad säger statistiken och var kommer den ifrån?

I början av 2000-talet föddes idén att åstadkomma en rikstäckande och aktuell statistik avseende prisutveckling på bostäder. En av orsakerna var mäklarbranschens behov att få ordning på den flora av olika prismätningar som presenterades. Floran var så yvig att trovärdigheten i dåvarande prisstatistik var i det närmaste obefintlig. Idén om prisstatistik med hög kvalitet kom efter hand att förkroppsligas i det branschägda företaget Svensk Mäklarstatistik AB.

Maklarstatistik

Hans Flink och Per-Arne Sandegren från Svensk Mäklarstatistik kommer under seminariet att berätta om företaget och den statistik som regelbundet produceras. Aktuell prisstatistik kommer att presenteras och kommenteras. Frågan om bostadsprisernas samband med befolkningsutveckling och bostadsbyggande i Sveriges kommuner lyfts fram för diskussion.

Även Statistiska centralbyrån (SCB) producerar statistik om fastighetspriser och tar fram ett fastighetsprisindex som syftar till att avspegla pris- och värdeutvecklingen i det befintliga småhusbeståndet i Sverige. Metoden är oförändrad sedan 1986 och baseras på en klassindelning efter taxeringsvärde och region, för vilka ett genomsnittspris beräknas för bas- och jämförelsetidpunkten.

SnackaStatistikBostadspriserSCB

Niclas Sjölund och Boris Lorenc från SCB arbetar med att revidera fastighetsprisindexen. Efter en introduktion där nuvarande metoden redovisas ger de en översikt av alternativa varianter som bygger på hedonisk regression. Framför allt kommer en diskussion om val av variabler för regression att föras.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 8 mars. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 10 mars 2017 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Eftersnack

Bilder från dagens SnackaStatistik – om bostadspriser.

Bostadspriser2017

Hur mäta yrkestrafikens regelefterlevnad?

Yrkestrafiken på väg regleras av ett omfattande regelverk som berör bland annat trafiksäkerhet, arbetsmiljö och konkurrensvillkor. Brott mot dessa regler ses som ett stort samhällsproblem och det finns ett behov av kunskap om hur reglerna efterlevs.

År 2012 beslutade Regeringen att Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i samråd skulle ta fram en ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Tillståndsmätningar har därefter genomförts 2012 och 2015 inom tre områden: godstrafik, beställningstrafik med buss samt taxitrafik.

Vid seminariet kommer Mikael Kyller från Transportstyrelsen, Carin Bauer och Björn Denker från Yrkestrafikpolisen samt Mats Nyfjäll från Statisticon att berätta om tillståndsmätningarnas frågeställningar, metodik, datainsamling och resultat.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 17 november. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 18 november 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

 

Eftersnack

Mikael Kyller från Transportstyrelsen inledde seminariet med att berätta om bakgrunden för regeringsuppdraget som syftar till att studera regelefterlevnaden inom godstrafik, beställningstrafik med buss samt taxitrafik.

Mats Nyfjäll från Statisticon berättade om hur man hade gått tillväga. I syfte att härma ett slumpmässigt urval har man polisen fått välja platser att kontrollera bussar och taxibilar medan man för lastbilar har dragit ett sannolikhetsurval av vägsträckor. Väl på plats skulle fordon väljas med hjälp av några metoder, som även de syftar till att göra urvalet så slumpmässigt som möjligt.

Carin Bauer och Björn Denker från Yrkestrafikpolisen i Stockholm arbetar dagligen med trafiksäkerhet och regelefterlevnad. De berättade hur de upplevde att arbete med undersökningen samt om upplevelser och incidenter som de träffar på i vardagen. Ett viktigt och intressant inslag om hur undersökningen fungerar i praktiken.

Sist berättade Mikael Kyller om resultaten. Regelefterlevnaden inom kör- och vilotider har förbättrats för buss och lastbilar, medan fordonens tekniska beskaffenhet har blivit sämre. För taxi visar undersökningen på att fortsatt behov att fokusera på regler kring den personliga tidboken. Rapporten i sin helhet finns här.

img_4149 img_4141

img_4147 img_4154

Datatriangulering som undersökningsmetod

Från och med år 2016 kräver Eurostat att alla medlemsländer redovisar energianvändning i hushåll uppdelat på energislag och sex olika ändamål (bl.a. uppvärmning, matlagning och belysning/apparater). Idag finns inte alla uppgifter tillgängliga i befintlig statistik. Uppgifterna bedöms inte heller vara möjliga att samla in genom traditionella enkätundersökningar.

Energimyndigheten har därför valt att använda metoden datatriangulering som undersökningsmetod. Denna metod innebär användning av redan insamlade uppgifter från en rad källor som omfattar allt från stora nationella undersökningar till små fallstudier som genomförts i såväl Sverige som övriga nordiska länder. Datatriangulering innebär att väga samman dessa resultat med expertbedömningar och därigenom ta fram skattningar.

Vid seminariet kommer Niklas Notstrand från Energimyndigheten att redogöra för syftet med statistiken. Johan Bring och Åsa Greijer från Statisticon beskriver hur vi gått tillväga, vilka svårigheter vi stött på samt för- och nackdelar med ansatsen.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 4 oktober. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 7 oktober 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Eftersnack

Datatrianguleringsmetoden som presenterades använder sig av flera nationella och internationella undersökningar och fallstudier. Fler av dessa presenterades tillsammans med resonemang kring hur olika resultat ska tolkas och därmed vägas samman till en skattning beroende på till exempel undersökningarnas och studiernas storlek och genomförande samt hur lika Sverige och genomförandelandet är. Tolkning, viktning och rimlighetsbedömningar har gjorts i ett nära samarbete med Energimyndigheten och olika experter inom hushållsenergiområdet. Seminariet kryddades med en mängd intressanta frågor och kommentarer från en aktiv publik. Utredningen ska vara klar och presenteras för Energimyndigheten i slutet på oktober. Inrapportering till EU sker i november 2016.

 

img_4014 img_4029 img_4025

img_4036  img_4038

Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

– val, användning och sammanställning av indikatorer

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen – noll dödade i vägtrafiken – och från etappmål på vägen dit. För att uppnå målen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, dvs man formulerar mål för ett antal indikatorer och utvecklingen av dessa följs upp och avrapporteras årligen. Arbetssättet har varit mycket framgångsrikt och resultaten har väckt internationell uppmärksamhet.

Vid seminariet kommer Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsstrateg vid Trafikverket, att presentera målstyrningsarbetet Maria Varedian, statistiker på Trafikverket, berättar om hur hastighetsdata samlas in och sammanställs och Gösta Forsman, Statisticon, berättar i korthet om mätning av övriga indikatorer.

Vad innebär målstyrning? Vilka är etappmålen? Hur används indikatorer för att nå målen? Hur har indikatorerna valts? Hur samlas data in? Hur sammanställer man data till en indikator. 

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 14 juni. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 17 juni 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal Makt och Norm.

Föreläsare

Matts-Ake_Belin2
Matts-Åke Belin har i många år arbetat med trafiksäkerhetsfrågor vid Trafikverket men också internationellt, bl a vid WHO 2007-2009. Han doktorerade vid Karolinska Institutet 2012 och är för närvarande ansvarig för utvecklandet av Nollvisionen vid Trafikverket.
Maria_Varedian2
Maria Varedian är statistiker vid Trafikverket och har jobbat med vägtrafikflödesmätningar i många år. Hon är uppdragsansvarig för den nationella hastighetsundersökningen.
Gosta_Forsman2
Gösta Forsman arbetar vid Statisticon och har ett förflutet som chefsstatistiker vid Trafikverket och adjungerad professor i statistik vid Linköpings universitet.

Eftersnack

Trafikolyckor anses idag vara ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Bland unga människor förväntas trafikolyckor till och med bli den allra vanligaste dödsorsaken inom kort.

På dagens SnackaStatistik berättade Matts-Åke Belin från Trafikverket om arbetet med nollvisionen. Arbetet inleddes på 90-talet och har lett till att Sverige idag är världsledande inom trafiksäkerhet. Nollvisionen har också spridits runt världen och inspirerat andra länder att följa Sveriges exempel, se t.ex. här.

För att följa upp arbetet med nollvisionen används ett antal olika trafiksäkerhetsindikatorer. En viktig sådan indikator är hastighetsefterlevnad. Trafikverket genomför flera undersökningar av fordonshastigheter.
Maria Varedian från Trafikverket berättade om Trafikverkets stora hastighetsundersökning som genomförs vart fjärde år, nu närmast under 2016. Mätningar görs på 1500 platser på det statliga vägnätet. Resultaten från årets undersökning kommer att publiceras i slutet av året

Avslutningsvis visade Gösta Forsman från Statisticon vilka andra indikatorer, t ex nykterhet och Euro NCAP, som används i nollvisionen och hur de följs upp.

TrafiksakerhetEftersnack