Informationssäkerhet

– risker, regler och säkerhetsteknik på statistikområdet

Ett av de viktigaste inslagen i statistikverksamhet, det må vara officiell statistik eller annan offentlig statistik, som garanterar dess kvalitet är känslan av trovärdighet och trygghet.

Inte minst Offentlighets- och sekretesslagens 24 kapitel och 8 § är beslutad mot denna bakgrund. Samtidigt pågår ett arbete med att minska uppgiftslämnandet där svarande ska lämna sina data – en gång till en plats – och dit myndigheter ska kunna gå och hämta de uppgifter ”de behöver”. En uppgiftsdelning mellan myndigheter?

Informationssäkerhet handlar om att skydda känslig eller värdefull information. Området handlar inte minst om riskhantering, juridik och säkerhetsteknik. Under seminariet diskuteras bäringen på statistikproduktion och distribution. Kom och diskutera med Tom Andersson, senior analytiker på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 13 november 2015 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

TomA

Föreläsare Tom Andersson

Tom är fil dr i kognitionsforskning, fil lic. i matematisk statistik och har varit projektledare, statistiker och riskanalytiker på Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet med inriktning på varningssystem för utbrottsdetektion och modellering av extrema risker innan han kom till MSB. Tom har även lång konsult- och undervisningserfarenhet inom risk- och kriskommunikation i både näringslivet och offentlig förvaltning.

 

Eftersnack

Informationssäkerheten handlar inte om lagar och förordningar och hur väl man lever upp till dessa. Inte heller handlar det om vilka tekniska lösningar såsom brandväggar och behörighetsrutiner man sätter upp. Tom berättade engagerat om exempel på goda intentioner och bra policies, men där beteendet inte levt upp till regelverken med risker och dataintrång som följd.

Dagens diskussioner berörde också datakonfidentialitet versus sekretess samt risker i samband med att mer och mer information finns och samlas in på Internet. Det är ibland också svårt för den enskilda att veta vilka källor som är seriösa och officiella och vilka som inte är det.

Informationssäkerhetsarbete behöver bedrivas på alla nivåer i en organisation och samverkan måste ske mellan olika verksamheter i organisationen. Det är viktigt att få till en medvetenhet och kultur kring dessa frågor i vardagen.

IMG_2627 IMG_2637

IMG_2640 IMG_2639

 

En ny bild av Sverige

Från rankinglistor till en samlad bild

Det finns många – mer eller mindre komplicerade – rankinglistor som syftar till att beskriva olika delar av välfärdssamhället. Bästa företagarkommun. Sveriges sjukaste kommun. Sveriges tryggaste kommun. Bästa skolkommun. Sveriges tillväxtkommun.

Men hur ser den samlade bilden av välfärdssamhället ut? Hur är välfärden fördelad mellan kommuner och medborgare? Statisticon har som följd av ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklat en analysmodell som resulterar i en sammanhållen bild av välfärdsstaten Sverige. Nya landskap framträder och vi ser Sverige i ett perspektiv som är nytt – men ändå bekant.

Vi vill gärna visa upp denna bild av Sverige och samtidigt få feedback på våra tankar och idéer. Vi tror starkt på detta sätt att beskriva verklighetens Sverige. Läs gärna mer på www.befolkningsprognos.se/juni.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 23 oktober 2015 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

Eftersnack

Under mötet diskuterades bl.a. likheter och skillnader jämfört med befintliga kommungruppsindelningar – t.ex. SKL:s. Därvid kunde konstateras att det finns väsentliga skillnader, i synnerhet som SKL:s indelningsgrund har en betydligt starkare geografiskt komponent, vilket en socioekonomiskt indelning saknar. Vidare diskuterades värdet av nyanseringen i bilden, där flera deltagare upplevde en frustration över bl.a. medias vilja att förenkla i alltför stor utsträckning. Även värdet av visualisering lyftes fram, där en bild kan fungera som ”ögonöppnare” på ett helt annat sätt än tabeller och listor. Ett uppenbart användningsområde som lyftes fram var som underlag för kommuners målarbete där bilden kan fungera som en kompass, dels eftersom den identifierar väsentliga målområden som t.ex. befolkningsutveckling, skola och hälsa, dels anger kommunens position i relation till andra kommuner i samma – eller en mer önskvärd – situation. Även kommersiella intressen bör kunna ha nytta av en samlad beskrivning av en kommuns socioekonomiska och demografiska profil, t.ex. i samband med etablering av nya varuhus.

Vi tackar alla deltagare för bra synpunkter och diskussioner!

IMG_2580 IMG_2613

IMG_2596 IMG_2591

 

Kvalitetsarbete i praktiken II

Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU – är en av världens äldsta organisationer för utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder. SBU har utvecklat en metod för att systematisk granska metoder i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården baseras alltmer på vetenskapliga rön och kraven på att tillämpa behandlingar som har vetenskapligt stöd för effekt har ökat. Evidensbaserad medicin eller evidensbaserad vård kan ses som ett uttryck för ett förhållningssätt där man hela tiden kritiskt bedömer om vården vilar på bästa tillgängliga vetenskapliga grund.

Beräkningar visar att drygt 1,4 miljoner medicinska artiklar publiceras årligen – och av dem uppskattas cirka 10–15 procent ha ett praktiskt och bestående värde för patienterna.

SBU utvärderar metoder framförallt inom hälso- och sjukvården genom att systematiskt och kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen på olika områden och har utarbetat en handbok för hur granskning bör gå till väga.

Kom och lyssna till Måns Rosén – tidigare chef på SBU och redaktör för handboken – när han presenterar motiven och tankarna bakom den.

Kan vi statistiker som möter motsvarande kvalitetskrav lära av SBU:s ansats?

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 17 juni 2015 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

Eftersnack

Måns redogjorde för hur arbetet med att ta fram kvalitetshandboken hade gått till. En av de viktigaste inslagen i implementeringen av handboken var förankringen av tanke- och arbetssättet hos ledande forskare på universiteten. Måns poängterade att SBU har förmånen att få agera utifrån ett gott ”varumärke”. Ett önskemål som lämnades efter seminariet var att få råd kring hur man kan använda kvalitetshandboken praktiskt inom vården för att öka inslaget av evidens. Ett förslag är att ta direktkontakt med SBU kring detta.

Vidare fördes en diskussion om hur man som forskare eller utredare kan ha helt olika förhållningssätt kring att arbeta efter noggranna planer, systematiskt och med disciplinen att dokumentera. En konklusion efter diskussionen var att ett processinriktat arbetssätt fordrar en lednings fulla engagemang – eftersom det för många människor inte är intuitivt.

Kvalitetsarbete i praktiken I

Myndigheten för yrkeshögskolan delar med sig av sina erfarenheter av den genomlysning som gjordes av myndighetens statistikproduktion hösten 2014

Kvalitetsfrågor är mer aktuellt än någonsin i den officiella statistiken. Bengt Westerberg slog i sin statistikutredning fast att god kvalitet är avgörande för den officiella statistikens tillförlitlighet och trovärdighet. Riksrevisionen ska under mars månad redovisa sin granskning av den officiella statistiken. Eurostat pekar efter sin nyligen genomföra ”peer review” av några svenska statistikansvariga myndigheter på följande behov:

“Standardiserade mekanismer och förfaranden bör inrättas för att granska kvaliteten på officiell statistik och därmed kunna intyga huruvida de olika produkterna uppfyller etiketten ”Sveriges officiella statistik”.

”Myndigheter och mekanismer för att utveckla nationellt samordnade planer och strategier för officiell statistik, inklusive utvärdering och uppföljning, bör införas.”

Statisticon har sammanfört befintliga bedömningsgrunder avseende statistikens kvalitetsegenskaper och har genomlyst några myndigheters statistikverksamhet och statistikprodukter. Vi berättar gärna om vårt arbete.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 20 mars 2015 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

Eftersnack

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade och svarade på frågor om sina erfarenheter i samband med genomlysning av myndighetens statistikproduktion.

Statistiklag och kvalitetskriterier i all ära, men …

Vad är egentligen officiell statistik?

Professor Dan Hedlin vid Stockholms universitet inledar kring frågeställningen: Vad är officiell statistik och varför behövs den?

Under hösten 2014 och första halvåret 2015 kommer det inom ramen för det Europeiska statistiksystemet att genomföras så kallade ”peer reviews” där statistikproduktionen vid statistikbyråer och statistikansvariga myndigheter i Europa kommer att genomlysas. Syftet är att utvärdera hur länderna lever upp till riktlinjerna för europeisk statistik, Code of Practice.

I Sverige beslutades att sju kvalitetskriterier skulle skrivas in i lagen om den officiella statistiken – giltig från 2014. Till stöd för granskningar och genomlysningar har vi på Statisticon sammanfört befintliga bedömningsgrunder avseende statistikens kvalitetsegenskaper. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, vad vi gjort och kan göra.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 24 oktober 2014 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

 

Eftersnack

Officiell statistik behövs och används kom vi fram till med hjälp av Dan. Vi från Statisticon presenterade hur vi genomlyser statistikproduktion med stöd i kvalitetskriterierna.

Kravspecifikation för statistikundersökningar

Hur kan vi målsätta och jämföra kvalitetsegenskaperna enligt lagens krav?

Vi fortsätter på den inslagna vägen som började med vårt lunch till lunch seminarium i mars om de sju kvalitetskriterierna som skrivits in i lag (2001:99) om den officiella statistiken.

Tid och plats: Den 12 juni 2014 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

Underlag för dagens diskussioner hittar ni här.

Eftersnack

Svåra frågor som vi inte hittade en enkel lösning på, men många intressanta diskussioner var det.

Kvalitetskraven i den officiella statistiken

I november 2013 beslutade riksdagen om att kvalitetskrav på den officiella statistiken skrivs in i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I praktiken innebär detta (enkelt uttryckt) att de kvalitetskrav som anges i riktlinjer för Sveriges officiella statistik ”Tillräcklig kvalitet och kriterier för officiell statistik”, utformade av Rådet för den officiella statistiken, inte längre är riktlinjer utan lagstadgade krav. Dessa riktlinjer utgår från SCB:s s.k. ”Kvalitets-MiS” från 2001.

Vi på Statisticon producerar och granskar – bland mycket annat – officiell statistik på uppdrag av ett antal myndigheter. Vi tillämpar för övrigt kvalitetskraven även när vi gör statistik som inte bär stämpeln officiell statistik. På Statisticon är vi trettiotalet medarbetare som arbetar dagligen med statistikproduktion och statistisk analys. I vårt dagliga arbete kan vi konstatera att frågor om kvalitet blir allt viktigare.

Den 26-27 mars 2014 kommer vi att anordna ett seminarium på temat Implementering av kvalitetskrav i den officiella statistiken med inbjudna talare, som på olika sätt kommer att belysa de sju kvalitetskraven, bakgrund och implementering. Boka gärna in dessa datum i kalendern. Seminariet hålls på Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm. Vi börjar med lunch på onsdagen och avslutar med lunch på torsdagen. Deltagaravgift 1 250 kr exkl. moms avser seminariedeltagande, luncher samt buffet onsdag kväll.

Program för seminariet hittar ni här.

Eftersnack

Seminariet samlade ett sjuttiotal personer som lyssnade på föredrag om kvalitetskriterier inom officiell statistikproduktion. Många intressanta diskussioner följde föredragen.