Kvalitetsmätningar i vården

– om mätningar på nationell och lokal nivå

Att följa och utveckla kvalitén inom vården är ett aktuellt och viktigt ämne. Många sjukhus och vårdinrättningar brottas i dag med att kunna upprätthålla en bra kvalitet. Att kunna mäta vårdkvalitet är förstås viktigt för att kunna följa upp samt att kunna prioritera rätt insatser. Samtidigt tyngs vården av mer och mer administration och det blir fler register och system som vårdpersonalen måste hantera i sitt dagliga arbete. På detta seminarium kommer vi att få en övergripande bild av vårdkvaliteten i Sverige med hjälp av en utredning från Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Vi kommer även att diskutera konkreta utmaningar med att samla in och sammanställa relevant statistik för att kunna belysa kvaliteten i vården.

Kajsa Hanspers, Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Kajsa kommer presentera viktiga resultat från myndighetens rapport Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården 2022 (PM 2022:3): 

Den här promemorian ger en bild av utvecklingen i svensk hälso- och sjukvård utifrån ett antal indikatorer, som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys tidigare bedömt är värdefulla för nationell uppföljning. Syftet är att följa utvecklingen av hälso- och sjukvårdens kvalitet, jämlikhet och effektivitet på systemnivå. Indikatorerna är valda för att återspegla de mål som enligt lag ska vägleda svensk hälso- och sjukvård – goda hälsoutfall, ett personcentrerat arbetssätt, vård efter behov och på lika villkor, tillgänglighet samt effektivitet. (sid 6.)

Johan Bring, Statisticon och Rapportor, Johan är docent i statistik och har arbetet med statistik inom vården i över 20 år. Han kommer dela med sig av sina erfarenheter från att genomföra olika mätningar inom vården baserat på olika forskningsprojekt, datainsamling via webbverktyget Rapportor, kliniska läkemedelsstudier m.m. Statistiska utmaningar kan röra allt från mätproblematik, urvalsfrågor, frågekonstruktion och statistisk analys m.m.

Tid och plats: Onsdagen den 9 november 2022 kl. 14:00 – 16:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.
Det är inte möjligt att delta digitalt.

Anmälan senast 1 november. Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid uteblivande eller återbud som inte meddelats senast dagen innan seminariet debiteras 500 kr.

Vägen mot ett renare Sverige

– med Håll Sverige Rent och skräpmätningar som guide Skräp finns i staden, i naturen och i havet. Nedskräpning medför höga kostnader – för vår miljö, vår trygghet och våra offentliga utgifter. Från 1 maj 2017 gäller nya reviderade föreskrifter om kommunal avfallsplanering. En nyhet i föreskrifterna är att det blir ett krav att kommunerna

Dataskyddsförordningen

– hur får jag hantera personuppgifter? Nu är det bara några veckor kvar tills Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Skyddet för personuppgifter kommer därmed att stärkas. Och det här kommer att påverka allas vår vardag. Vad är egentligen personuppgifter? Och hur får vi behandla dem? Advokat Lotta Wikman Öman från Ahlford

Åldersbedömning av barn och unga vuxna

– en utmaning ur flera perspektiv De senaste årens flyktingsituation har inneburit stora utmaningar för Migrationsverket, inte minst när det gäller ensamkommande barn och unga vuxna som kommit till Sverige. Prövningen av deras rätt till uppehållstillstånd omfattar, om den asylsökande så begär, en klinisk bedömning av ålder. Dessa bedömningar sker på radiologiska kliniker runt om

Relativ närhet -Vilket barn skall gå i vilken skola?

En diskussion om svårigheterna att fördela barn enligt avstånd till skolan med hänsyn tagen till familjens önskemål. Många kommuner brottas med problemet hur man skall fördela barn till olika skolor. Då fler barn än vad det finns platser sökt till en viss skola så måste några barn placeras i annan skola. Inte sällan blir kommunen

Nationella kartläggningar av barnmisshandel

– fortfarande relativt vanligt förekommande Barnmisshandel är fortfarande relativt vanligt förekommande, och olika former av barnmisshandel överlappar i stor utsträckning varandra. Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, kommer att presentera resultat från sin avhandling som bygger på data från nationella elevenkätstudier av barnmisshandel som genomförts åren 2000, 2006 och 2011. Resultaten visar att

Bostadspriser

– vad säger statistiken och var kommer den ifrån? Statistik avseende prisutveckling för villor, fritidshus och bostadsrätter används flitigt av många i samhället – från mer eller mindre skuldsatta privatpersoner till myndigheter och företag. Betydelsen är uppenbar, men vad säger statistiken och var kommer den ifrån? I början av 2000-talet föddes idén att åstadkomma en

Hur mäta yrkestrafikens regelefterlevnad?

Yrkestrafiken på väg regleras av ett omfattande regelverk som berör bland annat trafiksäkerhet, arbetsmiljö och konkurrensvillkor. Brott mot dessa regler ses som ett stort samhällsproblem och det finns ett behov av kunskap om hur reglerna efterlevs. År 2012 beslutade Regeringen att Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i samråd skulle ta fram en ordning för återkommande uppföljning och

Datatriangulering som undersökningsmetod

Från och med år 2016 kräver Eurostat att alla medlemsländer redovisar energianvändning i hushåll uppdelat på energislag och sex olika ändamål (bl.a. uppvärmning, matlagning och belysning/apparater). Idag finns inte alla uppgifter tillgängliga i befintlig statistik. Uppgifterna bedöms inte heller vara möjliga att samla in genom traditionella enkätundersökningar. Energimyndigheten har därför valt att använda metoden datatriangulering

Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

– val, användning och sammanställning av indikatorer Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen – noll dödade i vägtrafiken – och från etappmål på vägen dit. För att uppnå målen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, dvs man formulerar mål för ett antal indikatorer och utvecklingen av dessa följs upp och avrapporteras årligen. Arbetssättet har varit mycket