Kvalitetsarbete i praktiken II

Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU – är en av världens äldsta organisationer för utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder. SBU har utvecklat en metod för att systematisk granska metoder i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården baseras alltmer på vetenskapliga rön och kraven på att tillämpa behandlingar som har vetenskapligt stöd för effekt har ökat. Evidensbaserad medicin eller evidensbaserad vård kan ses som ett uttryck för ett förhållningssätt där man hela tiden kritiskt bedömer om vården vilar på bästa tillgängliga vetenskapliga grund.

Beräkningar visar att drygt 1,4 miljoner medicinska artiklar publiceras årligen – och av dem uppskattas cirka 10–15 procent ha ett praktiskt och bestående värde för patienterna.

SBU utvärderar metoder framförallt inom hälso- och sjukvården genom att systematiskt och kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen på olika områden och har utarbetat en handbok för hur granskning bör gå till väga.

Kom och lyssna till Måns Rosén – tidigare chef på SBU och redaktör för handboken – när han presenterar motiven och tankarna bakom den.

Kan vi statistiker som möter motsvarande kvalitetskrav lära av SBU:s ansats?

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 17 juni 2015 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

Eftersnack

Måns redogjorde för hur arbetet med att ta fram kvalitetshandboken hade gått till. En av de viktigaste inslagen i implementeringen av handboken var förankringen av tanke- och arbetssättet hos ledande forskare på universiteten. Måns poängterade att SBU har förmånen att få agera utifrån ett gott ”varumärke”. Ett önskemål som lämnades efter seminariet var att få råd kring hur man kan använda kvalitetshandboken praktiskt inom vården för att öka inslaget av evidens. Ett förslag är att ta direktkontakt med SBU kring detta.

Vidare fördes en diskussion om hur man som forskare eller utredare kan ha helt olika förhållningssätt kring att arbeta efter noggranna planer, systematiskt och med disciplinen att dokumentera. En konklusion efter diskussionen var att ett processinriktat arbetssätt fordrar en lednings fulla engagemang – eftersom det för många människor inte är intuitivt.

Kvalitetsarbete i praktiken I

Myndigheten för yrkeshögskolan delar med sig av sina erfarenheter av den genomlysning som gjordes av myndighetens statistikproduktion hösten 2014 Kvalitetsfrågor är mer aktuellt än någonsin i den officiella statistiken. Bengt Westerberg slog i sin statistikutredning fast att god kvalitet är avgörande för den officiella statistikens tillförlitlighet och trovärdighet. Riksrevisionen ska under mars månad redovisa sin

Statistiklag och kvalitetskriterier i all ära, men …

Vad är egentligen officiell statistik? Professor Dan Hedlin vid Stockholms universitet inledar kring frågeställningen: Vad är officiell statistik och varför behövs den? Under hösten 2014 och första halvåret 2015 kommer det inom ramen för det Europeiska statistiksystemet att genomföras så kallade ”peer reviews” där statistikproduktionen vid statistikbyråer och statistikansvariga myndigheter i Europa kommer att genomlysas. Syftet

Kravspecifikation för statistikundersökningar

Hur kan vi målsätta och jämföra kvalitetsegenskaperna enligt lagens krav? Vi fortsätter på den inslagna vägen som började med vårt lunch till lunch seminarium i mars om de sju kvalitetskriterierna som skrivits in i lag (2001:99) om den officiella statistiken. Tid och plats: Den 12 juni 2014 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens

Kvalitetskraven i den officiella statistiken

I november 2013 beslutade riksdagen om att kvalitetskrav på den officiella statistiken skrivs in i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I praktiken innebär detta (enkelt uttryckt) att de kvalitetskrav som anges i riktlinjer för Sveriges officiella statistik ”Tillräcklig kvalitet och kriterier för officiell statistik”, utformade av Rådet för den officiella statistiken, inte längre är