Informationssäkerhet

– risker, regler och säkerhetsteknik på statistikområdet

Ett av de viktigaste inslagen i statistikverksamhet, det må vara officiell statistik eller annan offentlig statistik, som garanterar dess kvalitet är känslan av trovärdighet och trygghet.

Inte minst Offentlighets- och sekretesslagens 24 kapitel och 8 § är beslutad mot denna bakgrund. Samtidigt pågår ett arbete med att minska uppgiftslämnandet där svarande ska lämna sina data – en gång till en plats – och dit myndigheter ska kunna gå och hämta de uppgifter ”de behöver”. En uppgiftsdelning mellan myndigheter?

Informationssäkerhet handlar om att skydda känslig eller värdefull information. Området handlar inte minst om riskhantering, juridik och säkerhetsteknik. Under seminariet diskuteras bäringen på statistikproduktion och distribution. Kom och diskutera med Tom Andersson, senior analytiker på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 13 november 2015 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

TomA

Föreläsare Tom Andersson

Tom är fil dr i kognitionsforskning, fil lic. i matematisk statistik och har varit projektledare, statistiker och riskanalytiker på Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet med inriktning på varningssystem för utbrottsdetektion och modellering av extrema risker innan han kom till MSB. Tom har även lång konsult- och undervisningserfarenhet inom risk- och kriskommunikation i både näringslivet och offentlig förvaltning.

 

Eftersnack

Informationssäkerheten handlar inte om lagar och förordningar och hur väl man lever upp till dessa. Inte heller handlar det om vilka tekniska lösningar såsom brandväggar och behörighetsrutiner man sätter upp. Tom berättade engagerat om exempel på goda intentioner och bra policies, men där beteendet inte levt upp till regelverken med risker och dataintrång som följd.

Dagens diskussioner berörde också datakonfidentialitet versus sekretess samt risker i samband med att mer och mer information finns och samlas in på Internet. Det är ibland också svårt för den enskilda att veta vilka källor som är seriösa och officiella och vilka som inte är det.

Informationssäkerhetsarbete behöver bedrivas på alla nivåer i en organisation och samverkan måste ske mellan olika verksamheter i organisationen. Det är viktigt att få till en medvetenhet och kultur kring dessa frågor i vardagen.

IMG_2627 IMG_2637

IMG_2640 IMG_2639

 

En ny bild av Sverige

Från rankinglistor till en samlad bild Det finns många – mer eller mindre komplicerade – rankinglistor som syftar till att beskriva olika delar av välfärdssamhället. Bästa företagarkommun. Sveriges sjukaste kommun. Sveriges tryggaste kommun. Bästa skolkommun. Sveriges tillväxtkommun. Men hur ser den samlade bilden av välfärdssamhället ut? Hur är välfärden fördelad mellan kommuner och medborgare? Statisticon

Kvalitetsarbete i praktiken II

Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU – är en av världens äldsta organisationer för utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder. SBU har utvecklat en metod för att systematisk granska metoder i hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården baseras alltmer på vetenskapliga rön och kraven på att tillämpa behandlingar som har vetenskapligt stöd för effekt

Kvalitetsarbete i praktiken I

Myndigheten för yrkeshögskolan delar med sig av sina erfarenheter av den genomlysning som gjordes av myndighetens statistikproduktion hösten 2014 Kvalitetsfrågor är mer aktuellt än någonsin i den officiella statistiken. Bengt Westerberg slog i sin statistikutredning fast att god kvalitet är avgörande för den officiella statistikens tillförlitlighet och trovärdighet. Riksrevisionen ska under mars månad redovisa sin

Statistiklag och kvalitetskriterier i all ära, men …

Vad är egentligen officiell statistik? Professor Dan Hedlin vid Stockholms universitet inledar kring frågeställningen: Vad är officiell statistik och varför behövs den? Under hösten 2014 och första halvåret 2015 kommer det inom ramen för det Europeiska statistiksystemet att genomföras så kallade ”peer reviews” där statistikproduktionen vid statistikbyråer och statistikansvariga myndigheter i Europa kommer att genomlysas. Syftet

Kravspecifikation för statistikundersökningar

Hur kan vi målsätta och jämföra kvalitetsegenskaperna enligt lagens krav? Vi fortsätter på den inslagna vägen som började med vårt lunch till lunch seminarium i mars om de sju kvalitetskriterierna som skrivits in i lag (2001:99) om den officiella statistiken. Tid och plats: Den 12 juni 2014 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens

Kvalitetskraven i den officiella statistiken

I november 2013 beslutade riksdagen om att kvalitetskrav på den officiella statistiken skrivs in i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I praktiken innebär detta (enkelt uttryckt) att de kvalitetskrav som anges i riktlinjer för Sveriges officiella statistik ”Tillräcklig kvalitet och kriterier för officiell statistik”, utformade av Rådet för den officiella statistiken, inte längre är