En ny bild av Sverige

Från rankinglistor till en samlad bild

Det finns många – mer eller mindre komplicerade – rankinglistor som syftar till att beskriva olika delar av välfärdssamhället. Bästa företagarkommun. Sveriges sjukaste kommun. Sveriges tryggaste kommun. Bästa skolkommun. Sveriges tillväxtkommun.

Men hur ser den samlade bilden av välfärdssamhället ut? Hur är välfärden fördelad mellan kommuner och medborgare? Statisticon har som följd av ett uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utvecklat en analysmodell som resulterar i en sammanhållen bild av välfärdsstaten Sverige. Nya landskap framträder och vi ser Sverige i ett perspektiv som är nytt – men ändå bekant.

Vi vill gärna visa upp denna bild av Sverige och samtidigt få feedback på våra tankar och idéer. Vi tror starkt på detta sätt att beskriva verklighetens Sverige. Läs gärna mer på www.befolkningsprognos.se/juni.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 23 oktober 2015 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

Eftersnack

Under mötet diskuterades bl.a. likheter och skillnader jämfört med befintliga kommungruppsindelningar – t.ex. SKL:s. Därvid kunde konstateras att det finns väsentliga skillnader, i synnerhet som SKL:s indelningsgrund har en betydligt starkare geografiskt komponent, vilket en socioekonomiskt indelning saknar. Vidare diskuterades värdet av nyanseringen i bilden, där flera deltagare upplevde en frustration över bl.a. medias vilja att förenkla i alltför stor utsträckning. Även värdet av visualisering lyftes fram, där en bild kan fungera som ”ögonöppnare” på ett helt annat sätt än tabeller och listor. Ett uppenbart användningsområde som lyftes fram var som underlag för kommuners målarbete där bilden kan fungera som en kompass, dels eftersom den identifierar väsentliga målområden som t.ex. befolkningsutveckling, skola och hälsa, dels anger kommunens position i relation till andra kommuner i samma – eller en mer önskvärd – situation. Även kommersiella intressen bör kunna ha nytta av en samlad beskrivning av en kommuns socioekonomiska och demografiska profil, t.ex. i samband med etablering av nya varuhus.

Vi tackar alla deltagare för bra synpunkter och diskussioner!

IMG_2580 IMG_2613

IMG_2596 IMG_2591

 

Kvalitetsarbete i praktiken II

Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU – är en av världens äldsta organisationer för utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder. SBU har utvecklat en metod för att systematisk granska metoder i hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården baseras alltmer på vetenskapliga rön och kraven på att tillämpa behandlingar som har vetenskapligt stöd för effekt

Kvalitetsarbete i praktiken I

Myndigheten för yrkeshögskolan delar med sig av sina erfarenheter av den genomlysning som gjordes av myndighetens statistikproduktion hösten 2014 Kvalitetsfrågor är mer aktuellt än någonsin i den officiella statistiken. Bengt Westerberg slog i sin statistikutredning fast att god kvalitet är avgörande för den officiella statistikens tillförlitlighet och trovärdighet. Riksrevisionen ska under mars månad redovisa sin

Statistiklag och kvalitetskriterier i all ära, men …

Vad är egentligen officiell statistik? Professor Dan Hedlin vid Stockholms universitet inledar kring frågeställningen: Vad är officiell statistik och varför behövs den? Under hösten 2014 och första halvåret 2015 kommer det inom ramen för det Europeiska statistiksystemet att genomföras så kallade ”peer reviews” där statistikproduktionen vid statistikbyråer och statistikansvariga myndigheter i Europa kommer att genomlysas. Syftet

Kravspecifikation för statistikundersökningar

Hur kan vi målsätta och jämföra kvalitetsegenskaperna enligt lagens krav? Vi fortsätter på den inslagna vägen som började med vårt lunch till lunch seminarium i mars om de sju kvalitetskriterierna som skrivits in i lag (2001:99) om den officiella statistiken. Tid och plats: Den 12 juni 2014 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens

Kvalitetskraven i den officiella statistiken

I november 2013 beslutade riksdagen om att kvalitetskrav på den officiella statistiken skrivs in i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I praktiken innebär detta (enkelt uttryckt) att de kvalitetskrav som anges i riktlinjer för Sveriges officiella statistik ”Tillräcklig kvalitet och kriterier för officiell statistik”, utformade av Rådet för den officiella statistiken, inte längre är