Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet

– val, användning och sammanställning av indikatorer

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen – noll dödade i vägtrafiken – och från etappmål på vägen dit. För att uppnå målen tillämpas så kallad målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet, dvs man formulerar mål för ett antal indikatorer och utvecklingen av dessa följs upp och avrapporteras årligen. Arbetssättet har varit mycket framgångsrikt och resultaten har väckt internationell uppmärksamhet.

Vid seminariet kommer Matts-Åke Belin, trafiksäkerhetsstrateg vid Trafikverket, att presentera målstyrningsarbetet Maria Varedian, statistiker på Trafikverket, berättar om hur hastighetsdata samlas in och sammanställs och Gösta Forsman, Statisticon, berättar i korthet om mätning av övriga indikatorer.

Vad innebär målstyrning? Vilka är etappmålen? Hur används indikatorer för att nå målen? Hur har indikatorerna valts? Hur samlas data in? Hur sammanställer man data till en indikator. 

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 14 juni. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 17 juni 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal Makt och Norm.

Föreläsare

Matts-Ake_Belin2
Matts-Åke Belin har i många år arbetat med trafiksäkerhetsfrågor vid Trafikverket men också internationellt, bl a vid WHO 2007-2009. Han doktorerade vid Karolinska Institutet 2012 och är för närvarande ansvarig för utvecklandet av Nollvisionen vid Trafikverket.
Maria_Varedian2
Maria Varedian är statistiker vid Trafikverket och har jobbat med vägtrafikflödesmätningar i många år. Hon är uppdragsansvarig för den nationella hastighetsundersökningen.
Gosta_Forsman2
Gösta Forsman arbetar vid Statisticon och har ett förflutet som chefsstatistiker vid Trafikverket och adjungerad professor i statistik vid Linköpings universitet.

Eftersnack

Trafikolyckor anses idag vara ett av de största folkhälsoproblemen i världen. Bland unga människor förväntas trafikolyckor till och med bli den allra vanligaste dödsorsaken inom kort.

På dagens SnackaStatistik berättade Matts-Åke Belin från Trafikverket om arbetet med nollvisionen. Arbetet inleddes på 90-talet och har lett till att Sverige idag är världsledande inom trafiksäkerhet. Nollvisionen har också spridits runt världen och inspirerat andra länder att följa Sveriges exempel, se t.ex. här.

För att följa upp arbetet med nollvisionen används ett antal olika trafiksäkerhetsindikatorer. En viktig sådan indikator är hastighetsefterlevnad. Trafikverket genomför flera undersökningar av fordonshastigheter.
Maria Varedian från Trafikverket berättade om Trafikverkets stora hastighetsundersökning som genomförs vart fjärde år, nu närmast under 2016. Mätningar görs på 1500 platser på det statliga vägnätet. Resultaten från årets undersökning kommer att publiceras i slutet av året

Avslutningsvis visade Gösta Forsman från Statisticon vilka andra indikatorer, t ex nykterhet och Euro NCAP, som används i nollvisionen och hur de följs upp.

TrafiksakerhetEftersnack

Bostadspriser

– vad säger statistiken och var kommer den ifrån? Statistik avseende prisutveckling för villor, fritidshus och bostadsrätter används flitigt av många i samhället – från mer eller mindre skuldsatta privatpersoner till myndigheter och företag. Betydelsen är uppenbar, men vad säger statistiken och var kommer den ifrån? I början av 2000-talet föddes idén att åstadkomma en

Befolkningsutveckling i Sveriges kommuner 2016-2020

Befolkningsutveckling i Sveriges kommuner 2016-2020 Statisticon har nu färdigställt årets befolkningsprognoser för Sveriges 290 kommuner. Sverige fortsätter växa – inte minst på grund av det senaste årets migration. Osäkerheten kring den framtida befolkningsutvecklingen är dock stor. I sin februariprognos räknar Migrationsverket med mellan 70 000 och 140 000 nya asylsökande under 2016. Samtidigt växer antalet ärenden

Informationssäkerhet

– risker, regler och säkerhetsteknik på statistikområdet Ett av de viktigaste inslagen i statistikverksamhet, det må vara officiell statistik eller annan offentlig statistik, som garanterar dess kvalitet är känslan av trovärdighet och trygghet. Inte minst Offentlighets- och sekretesslagens 24 kapitel och 8 § är beslutad mot denna bakgrund. Samtidigt pågår ett arbete med att minska

En ny bild av Sverige

Från rankinglistor till en samlad bild Det finns många – mer eller mindre komplicerade – rankinglistor som syftar till att beskriva olika delar av välfärdssamhället. Bästa företagarkommun. Sveriges sjukaste kommun. Sveriges tryggaste kommun. Bästa skolkommun. Sveriges tillväxtkommun. Men hur ser den samlade bilden av välfärdssamhället ut? Hur är välfärden fördelad mellan kommuner och medborgare? Statisticon

Kvalitetsarbete i praktiken II

Statens beredning för medicinsk utvärdering – SBU – är en av världens äldsta organisationer för utvärdering av hälso- och sjukvårdens metoder. SBU har utvecklat en metod för att systematisk granska metoder i hälso- och sjukvården Hälso- och sjukvården baseras alltmer på vetenskapliga rön och kraven på att tillämpa behandlingar som har vetenskapligt stöd för effekt

Kvalitetsarbete i praktiken I

Myndigheten för yrkeshögskolan delar med sig av sina erfarenheter av den genomlysning som gjordes av myndighetens statistikproduktion hösten 2014 Kvalitetsfrågor är mer aktuellt än någonsin i den officiella statistiken. Bengt Westerberg slog i sin statistikutredning fast att god kvalitet är avgörande för den officiella statistikens tillförlitlighet och trovärdighet. Riksrevisionen ska under mars månad redovisa sin

Statistiklag och kvalitetskriterier i all ära, men …

Vad är egentligen officiell statistik? Professor Dan Hedlin vid Stockholms universitet inledar kring frågeställningen: Vad är officiell statistik och varför behövs den? Under hösten 2014 och första halvåret 2015 kommer det inom ramen för det Europeiska statistiksystemet att genomföras så kallade ”peer reviews” där statistikproduktionen vid statistikbyråer och statistikansvariga myndigheter i Europa kommer att genomlysas. Syftet

Kravspecifikation för statistikundersökningar

Hur kan vi målsätta och jämföra kvalitetsegenskaperna enligt lagens krav? Vi fortsätter på den inslagna vägen som började med vårt lunch till lunch seminarium i mars om de sju kvalitetskriterierna som skrivits in i lag (2001:99) om den officiella statistiken. Tid och plats: Den 12 juni 2014 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens

Kvalitetskraven i den officiella statistiken

I november 2013 beslutade riksdagen om att kvalitetskrav på den officiella statistiken skrivs in i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I praktiken innebär detta (enkelt uttryckt) att de kvalitetskrav som anges i riktlinjer för Sveriges officiella statistik ”Tillräcklig kvalitet och kriterier för officiell statistik”, utformade av Rådet för den officiella statistiken, inte längre är